NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (2024)

NIP Wyszukiwarka

NIP Wyszukiwarka to narzędzie umożliwiające wyszukiwanie podmiotów gospodarczych
w ramach wortalu OWG na podstawie indywidualnego numeru NIP.

Co to jest NIP?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (1)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest to unikalny, 10-cyfrowy numer identyfikacyjny nadawany polskim obywatelom przez organy podatkowe w Polsce od 1995 roku. Kod NIP wydawany jest dla każdej osoby prawnej lub osoby fizycznej, wykonującej działalność gospodarczą. Osoba fizyczna może posiadać tylko jeden numer NIP. Każdy z tych numerów jest inny, natomiast każda z jego cyfr ma określone znaczenie. NIP wykorzystywany jest do identyfikacji podatników w celach podatkowych oraz przy realizacji formalności urzędowych w bankach, organach administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w instytucjach kontroli skarbowej i u przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. W Polsce każdy z podatników zobowiązany jest do posiadania numeru NIP.

Ile cyfr ma NIP?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (2)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) składa się z 10 cyfr. Pierwsze trzy cyfry tego numeru to prefiks "PL", który określa kod urzędu, który nadał numer NIP, sześć kolejnych, są to cyfry nadane losowo. Ostatnia z cyfr to tak zwana cyfra kontrolna, która to służy do weryfikacji poprawności przetwarzanych danych, za pomocą specjalnego algorytmu.

Numer NIP tworzy się w ten sposób, żeby po dokonaniu obliczenia kontrolnego nie otrzymać wyniku, który równy jest 10. Jeśli jednak taki wynik otrzymamy - oznacza to, że numer NIP nie jest prawidłowy i nie został on nadany przez urząd skarbowy.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru NIP?

W celu sprawdzenia, czy dany Numer Identyfikacji Podatkowej jest prawidłowy, należy dokonać następujących czynności:

  • każdą z pierwszych 9 cyfr numeru pomnożyć trzeba przez następujące wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
  • następnie swoje otrzymane wyniki należy zsumować;
  • kolejnym krokiem jest wyliczenie reszty z dzielenia otrzymanej liczby przez 11.

Czy każdy posiada numer NIP?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (3)

Do roku 2012 każdy podatników musiał posiadać numer NIP. Przepisy jednak zostały zmienione i dziś wszyscy, oprócz przedsiębiorców, mogą posługiwać się numerem PESEL.

Numer PESEL - jest używany w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub takich, które nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT natomiast numer NIP - jest wykorzystywany w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą oraz jest czynnym podatnikiem VAT, płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jak uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (4)

Numer NIP przyznawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego, w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wniosku o nadanie tego numeru. W celu uzyskania numeru NIP wystarczy, założyć działalność gospodarczą przez internet przez złożenie wniosku CEIDG-1 na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Żeby to zrobić, można skorzystać z profilu zaufanego lub niektórych banków. Przyznanie NIP jest bezpłatne. Numer ten pozostaje niezmienny, nawet w przypadku zawieszenia czy likwidacji działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, która uzyskała już kiedyś numer NIP, nie może ubiegać się o nowy i korzysta z tego samego numeru w przyszłości.

Kto nadaje NIP?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (5)

NIP nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego, który jest właściwy dla obszaru działalności danej firmy. Nadanie numeru NIP jest bezpłatne.

Osoba posiadająca numer NIP ma obowiązek zgłosić każdą zmianę dotyczącą informacji zawartych w CEIDG-1 lub w urzędzie skarbowym, czyli, gdy zmienia np. nazwę firmy, nazwisko, adres zamieszkania lub miejsce wykonywanej działalności. Zmiany takie muszą być zgłoszone do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od ich dokonania, na formularzu VAT-R lub PIT-28 w zależności od rodzaju działalności gospodarczej.

Czy urząd skarbowy może odmówić nadania NIP?

Tak, jednak w bardzo wyjątkowych sytuacjach, na przykład, gdy:

  • naczelnik urzędu skarbowego nie może potwierdzić tożsamości danego podmiotu gospodarczego;
  • składany wniosek o wydanie numeru NIP zawiera błędy formalne;
  • o wydanie NIP stara się podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub taki, który nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Przypadku, gdy do rejestracji użyto nieprawdziwe dane, nadany numer NIP może zostać unieważniony.

Kto powinien posługiwać się numerem NIP, a kto - numerem PESEL?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (6)

Liczby te nie powinny być używane zamiennie. Przedsiębiorcy powinni stosować numer identyfikacji podatkowej (NIP) wyłącznie w dokumentach związanych bezpośrednio z działalnością ich firmy. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, powinny używać numeru PESEL.

Jak znaleźć firmę po numerze NIP?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (7)

Głównym sposobem sprawdzenia wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego lub pracodawcy jest zweryfikowanie numeru NIP. Dzięki serwisowi owg.pl jest to łatwe do zrobienia za pomocą wygodnej wyszukiwarki podmiotów po numerze NIP, która jest przedstawiona powyżej. Wystarczy wpisać numer NIP lub nazwę firmy.

W profilu firmy dostępne są informacje takie jak dane rejestrowe, dane kontaktowe, ocena wiarygodności, powiązania, wpisy do KRS, flota, biała lista oraz przetargi.

Na profilu firmy dostępne są informacje takie jak dane rejestracyjne, dane kontaktowe, sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe (np. zysk lub strata brutto) oraz informacje o dotacjach przyznanych firmie. Dodatkowo można znaleźć wiarygodne opinie klientów.

W przypadku firm zagranicznych należy skorzystać z systemu VIES, czyli systemu wymiany informacji o VAT, który działa na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jak sprawdzić, czy firma jest płatnikiem VAT?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (8)

Każdy podatnik, który ma obowiązek płacenia podatku dochodowego oraz podatku VAT, jest uznawany za czynnego płatnika VAT. Dotyczy to także podatników niezarejestrowanych w rejestrze VAT prowadzonym przez urząd skarbowy.

Jak sprawdzić PKD firmy?

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (9)

Dzięki owg.pl wszystko jest niezwykle proste. Aby odnaleźć poszukiwaną firmę, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki NIP dostępnej na naszej stronie. W pole wyszukiwarki należy wpisać numer NIP lub nazwę przedsiębiorstwa, a następnie przejść do sekcji "Dane Rejestrowe".

NIP Wyszukiwarka - Wyszukiwarka NIPÓW (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5657

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.